Mae Bectu yn ymuno â phanel arbenigol i hysbysu awdurdod darlledu a chyfathrebu cysgodol Cymru

17 June 2022

15 Mehefin 2022

Mae Swyddog Negodi Bectu Carwyn Donovan wedi’i benodi i banel o arbenigwyr allai baratoi’r ffordd ar gyfer datganoli pwerau cyfathrebu a darlledu i Gymru.

Bydd y panel, sy’n cael ei sefydlu fel rhan o’r cytundeb cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, yn darparu argymhellion ac opsiynau i helpu i gryfhau cyfryngau Cymru, ac yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer fframwaith rheoleiddio effeithiol ac addas i diben Gymru.

Bydd y panel yn cynghori ac yn darparu argymhellion ac opsiynau i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r ymrwymiad i greu awdurdod darlledu a chyfathrebu cysgodol i Gymru.

Bydd Carwyn yn cynrychioli Bectu a Ffederasiwn Undebau Adloniant Cymru (yn cynnwys Bectu, Equity, Undeb y Cerddorion, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr ac Urdd Awduron Prydain Fawr yng Nghymru) ar y panel. Bydd y panel arbenigol yn cael ei gyd-gadeirio gan y darlledwr profiadol o Gymru Mel Doel a’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones.

Byddai cylch gwaith yr Awdurdod yn cynnwys ceisio cryfhau democratiaeth Cymru a chau’r bwlch gwybodaeth; dwyn ynghyd a chydgysylltu mewn ffordd strwythuredig ymdrechion presennol Llywodraeth Cymru i gryfhau’r cyfryngau yng Nghymru, a datblygiadau arloesol i gefnogi’r Gymraeg yn y maes digidol, megis amam.cymru; gwneud y cyfryngau’n fwy lluosogaethol a defnyddio’r Gymraeg ar holl blatfformau’r cyfryngau.

Wrth sôn am ei benodiad, dywedodd Carwyn:

“Drwy benodi cynrychiolaeth o FfUAC i’r panel hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi ailddatgan ei hymrwymiad i bartneriaeth gymdeithasol sy’n cydnabod y gall y Llywodraeth, cyflogwyr ac undebau llafur gyflawni mwy drwy gydweithio mewn ysbryd o gydweithredu a chydweithredu.

“Bydd gallu FfUAC i ymgynghori â’r dros 5,000 o staff a gweithwyr llawrydd y mae eu gwaith caled yn gyrru’r diwydiannau hyn, yn rhoi cipolwg unigryw a dibynadwy i’r panel ar effaith unrhyw newidiadau i dirwedd ddarlledu Cymru.

” Rydym yn awyddus i ddeall cynlluniau ar gyfer y dyfodol a byddwn yn ceisio sicrhau bod unrhyw fframwaith arfaethedig yn dod â chyllid cadarn a digonol i sicrhau y bydd ein hiaith, ein diwylliant a’n diwydiannau yn ffynnu.”

Darllenwch fwy yn natganiad Llywodraeth Cymru i’r wasg yma.

Mae Carwyn yn gwahodd aelodau Bectu i gysylltu ag ef ar [email protected] i rannu eu barn ar y mater.

 


 

Bectu joins expert panel to inform shadow broadcasting and communications authority for Wales

15 June 2022

Bectu Negotiations Officer Carwyn Donovan has been appointed to an expert panel that could pave the way for the devolution of communications and broadcasting powers to Wales.

The panel, which is being established as part of the co-operation agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru, will provide recommendations and options to help strengthen Wales’ media, and support the development of plans for an effective and fit for purpose regulatory framework for Wales.

The panel will advise and provide recommendations and options to support the work of delivering on the commitment to create a shadow broadcasting and communications authority for Wales.

Carwyn will represent Bectu and the Wales Federation of Entertainment Unions (comprising Bectu, Equity, the Musicians’ Union, the National Union of Journalists and the Writers’ Guild of Great Britain in Wales) on the panel. The expert panel will be co-chaired by experienced Welsh broadcaster Mel Doel and Professor Elin Haf Gruffydd Jones.

The authority’s remit includes aiming to strengthen Welsh democracy and close the information deficit, bring together and coordinate in a structured way the Welsh Government’s existing efforts to strengthen the media in Wales and innovations to support the Welsh language in the digital sphere such as amam.cymru, enhance media pluralism and the use of the Welsh language on all media platforms.

Commenting on his appointment, Carwyn said:

“By appointing representation from the WFEU to this panel, the Welsh Government has reaffirmed its commitment to social partnership which recognises that more can be achieved by Government, employers and trade unions working together in a spirit of cooperation and collaboration.

“The WFEU’s ability to consult the more than 5,000 staff and freelancers whose hard work drives these industries, will give the panel a unique and reliable insight into the impact of any changes to the Welsh broadcasting landscape.

“We are keen to understand plans for the future and will be seeking to secure that any proposed framework comes with firm, adequate funding to ensure our language, culture and industries will thrive.”

Read more in the Welsh Government’s press release here.

Carwyn invites Bectu members to get in touch with him on [email protected] to share their views on the matter.